Turneu i fabrikës

Standard Factory

Fabrika standarde

Material warehouse

Magazina e materialit

Sewing workshop

Punëtori për qepje

Inspection and packaging workshop

Punëtori i inspektimit dhe paketimit

Finished products warehouse

Magazina e produkteve të gatshme